Bedriftsvilkår

Avtalevilkår og betingelser for kjøp av SpendOn VISA Gavekort for bedrifter.

Avtalevilkår SpendOn VISA Gavekort for bedrifter

1. Definisjoner

Kort(et) er SpendOn Visa gavekort. Kortholder er den som til enhver tid er rettmessig mottaker og besitter Kortet. Kortutsteder er SpareBank 1 SMN som er ansvarlig utsteder av Kortet. Saldo er det beløp som er tilgjengelig til varekjøp med Kortet. Utsalgssted er butikk hvor Kortet selges, lades og aktiveres. Brukersted er fysisk butikk eller netthandelssted hvor Kortholder kan benytte Kortet til kjøp av varer eller tjenester.

2. Beskrivelse av tjenesten

SpendOn VISA Gavekort (Kortet) er et forhåndsbetalt VISA gavekort. Kortet kan kun lades én gang og er ved kjøpsøyeblikket ladet med aktuelt beløp, aktivert og klart til bruk. Det er kun det som til enhver tid er innestående beløp på Kortet (Saldo) som kan benyttes til varekjøp.

 

Kortet kan benyttes på alle online Brukersteder, med støtte for VISA, til betaling av varer og tjenester. Kortet kan ikke benyttes til kontantuttak i minibanker.
Kortet kan benyttes til Kortets utløp. Kortet utløper den måned og år som er trykket på Kortets fremside. Etter utløp vil Kortets Saldo ikke kunne benyttes til kjøp.
Saldo på Kortet anses som elektroniske penger etter norsk lov og det svares ikke renter på disse.

3. Før bruk av ditt kort

Før Kortet benyttes skal du signere kortets bakside og hente din pin-kode på www.spendon.com.

 

Ta vare på kjøpskvitteringen og skriv ned din kunde-ID som står på baksiden av kortet. Oppbevar dette separat som referanse om Kortet blir mistet, stjålet eller ødelagt.

4. Bruk av kortet

Kortet benyttes sammen med PIN-koden eller signatur på Brukerstedet. Ved bruk av signatur skal Kortholder på anmodning kunne fremlegge tilfredsstillende legitimasjon.

 

Kortholder bør sørge for å få utlevert gjenpart av signert nota etter at transaksjonen er gjennomført.

 

Innsigelser på kjøp av varer og tjenester med Kortet skal rettes mot Brukerstedet hvor varen eller tjenesten er kjøpt. Slike innsigelser kan ikke rettes mot Kortutsteder. I den utstrekning Kortholder bestrider riktigheten av en belastning, må Kortholder reklamere til Kortutsteder uten ugrunnet opphold etter at denne ble kjent med, eller burde ha blitt kjent med, forholdet. Standardiserte skjema fra Kortutsteder skal benyttes og kan fås ved å kontakte Kortutsteder på telefon +47 23 33 83 45.

5. Mistet kort/Sperring/Ødelagt kort

Mistet kort refunderes ikke med mindre Kortholder har kunde-ID og kvittering for kjøp. Dersom Kortet er mistet skal Kortholder melde dette til Kortutsteder på telefon +47 23 33 83 45. Kortutsteder har rett til å nekte utstedelse av nytt kort dersom Kortholder ikke kan sannsynliggjøre at Kortholder er rett innehaver av kortet.Defekt kort kan erstattes ved innlevering av Kortet til Utsteder. Saldo vil flyttes til nytt kort og utstedes til Kortholder uten kostnad.

6. Vern om kort og kode

Kortet anses som personlig. Kortholder er selv ansvarlig for at Kortet, Kortets kortnummer eller PIN-kode ikke overdras eller på annen måte overlates eller brukes av andre. Kortholder må selv påse at uvedkommende ikke får Kortet i hende.

 

Kortholder skal umiddelbart etter mottak signere kortets bakside. Kortets PIN-kode kan hentes på www.spendon.com og er personlig. Den personlige koden skal ikke røpes for noen, heller ikke overfor politiet eller Kortutsteder.

 

Hvis Kortholder mister eller at Kortet blir stjålet og Kortholder ikke kan fremlegge kjøpskvittering eller på annen måte kan sannsynliggjøre at Kortet har vært i Kortholders besittelse, vil Kortet ikke bli erstattet og Saldo på Kortet vil være tapt.

7. Erstatningsansvar

Hvis Kortholder blir skadelidende på grunn av feil eller mangler fra Kortusteders side, vil Kortutsteder være ansvarlig for direkte tap mot Saldo på Kortet. Kortutsteder er ikke ansvarlig for andre kostnader Kortholder har blitt påført (f.eks. tap av omdømme)

.
Saldo på Kortet er ikke å anse som et innskudd hos Kortutsteder og følgelig ikke sikret gjennom Bankenes Sikringsfond

8. Overdragelse av avtaleforholdet

Kortutsteder har rett til å overføre rettigheter og plikter som følge av avtalen til enhver tid til et annet foretak, forutsatt at Kortutsteder varsler om dette på sine nettsider minst to måneder før.

9. Sperring av Kortet

Kortutsteder har rett til å sperre et Kort umiddelbart hvis det foreligger mistanke om bedrageri, misbruk av et Kort, andre sikkerhetsmessige årsaker eller det foreligger årsaker som Kortutsteder er lovpålagt å følge. Kort vil kunne åpnes eller saldo flyttes til nytt kort hvis det ikke lenger foreligger årsaker beskrevet over til sperring av kort.

10. Spill og veddemål

Kortet skal ikke benyttes til betaling av innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling (herunder på Internett), selv om brukerstedet eller kortautomaten godtar Kortet som betalingsmiddel. Bruk av Kortet i strid med denne bruksbegrensningen anses som vesentlig mislighold som gir Kortutsteder rett til å heve avtalen.

 

Krediteringer til Kortet i forbindelse med spill kan medføre at Kortet blir sperret for bruk.

11. Gyldighetstid

Kortet er gyldig til den utløpsdato som er trykket på kortets fremside. Kortet kan ikke benyttes til varekjøp etter denne. Etter utløp kan eventuell restverdi på Kortet overføres til nytt kort eller til Kortholders bankkonto ved henvendelse til kundeservice.

12. Krediteringer

Krediteringer til Kortet som overstiger opprinnelig ladebeløp eller som mangler en motpost i form av et varekjøp, anses som en nytt innskudd på Kortet og følgelig et brudd på vilkårene. Dette vil medføre at Kortet blir sperret og Kortet ikke kan benyttes etter sperretidspunktet. Sperret Kort kan åpnes eller innløses ved at Kortholder legitimerer seg overfor Kortutsteder – se punkt 13 Innløsning av restverdi.

 

Beløp som krediteres over Kortets maksimale ladebeløp vil alltid myndighetsrapporteres og ved brudd på vilkårene kan Kortutsteder i henhold til lovpålagte rutiner gå til politianmeldelse av forholdet.

13. Innløsning av restverdi

Restsaldo på Kortet kan innløses (overføres til norsk bankkonto) ved innsendelse av kunde-ID, bekreftet kopi av legitimasjon, kopi av kortets fremside samt opplysninger om norsk bankkontonummer restsaldo skal overføres til.

 

Kortutsteder vil innløse Kortets Saldo på innløsningstidspunktet, men aldri større beløp enn Kortets opprinnelig ladebeløp.

 

Gebyrer for innløsning vil trekkes fra Kortets Saldo før innløsning av det som da er gjenstående Saldo på kortet. Innløsning er gebyrbelagt i Kortets levetid og etter ett år etter Kortets gyldighetsperiode.

14. Gebyrer

Varekjøp
De tre første varekjøpene er gratis. Varekjøp ut over dette belastes med kr 3 per varekjøpstransaksjon.

 

Varekjøp i annen valuta
Ved betaling med Kortet i annen valuta enn det Kortet er utstedt på, blir transaksjonsbeløpet på salgsnotaen omregnet fra brukerlandets valuta til norske kroner samme dag som beløpet avregnes mellom utenlandsk bank og Kortutsteder. Ved omregning brukes markedskursen for kjøp/salg av valuta pluss en omregningsavgift på 2%

 

Saldo og transaksjonsoversikt

Sjekk av Saldo og transaksjoner på www.spendon.com er gratis.


Sjekk av Saldo og transaksjoner via SMS-tjenesten til 2258 koster kr 5 per forespørsel. Kostnaden belastes mobilabonnementet.

 

15. Klager og reklamasjoner

Hvis Kortholder på en eller annen måte mener at tjenesten ikke er i henhold til vilkår kan dette sendes til kundeservice@spendon.no.

16. Vilkårsendringer

Selskapet forbeholder seg retten til å endre vilkårene. Vilkårsendringer vil publiseres på www.spendon.com senest 90 kalenderdager før endringer trer i kraft.

 

Trondheim, mai 2015
SpareBank 1 SMN

 

Skatteloven

§ 5-15. Skattefri arbeidsinntekt

§ 5-15-1.Gaver i ansettelsesforhold

(1) Gave fra arbeidsgiver i anledning av mottakerens 25, 40, 50 eller 60 års tjenestetid i bedriften regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består i annet enn pengebeløp. Dette gjelder bare for verdier inntil 8.000 kroner. Når gaven består i gullklokke med inskripsjon, regnes verdi inntil 12.000 kroner ikke som skattepliktig inntekt.

(2) Jubileums- eller oppmerksomhetsgave fra arbeidsgiver regnes ikke som skattepliktig inntekt når gaven består av annet enn pengebeløp. Dette gjelder bare for verdier inntil 3.000 kroner. Som jubileums- eller oppmerksomhetsgave etter disse bestemmelsene regnes gave fra arbeidsgiver i anledning av at

  1. bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25,
  2. mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år,
  3. mottakeren går av med pensjon eller slutter av annen grunn etter minst ti år i bedriften.

(3) Dersom jubileums- eller oppmerksomhetsgave mv. som nevnt ovenfor er gitt i anledning av at bedriften har bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50, regnes verdien inntil ytterligere 50 prosent av nevnte beløp ikke som skattepliktig inntekt.

(4) Premie fra arbeidsgiver for forslag til forbedring av organisasjon og arbeidsmetoder i bedriften regnes ikke som skattepliktig for mottakeren når premien består av annet enn pengebeløp. Dette gjelder bare for verdier inntil 2.500 kroner.

(5) Gave fra arbeidsgiver til ansatt regnes ikke som skattepliktig inntekt for mottakeren så langt arbeidsgiverens utgifter i løpet av inntektsåret ikke overstiger 1 000 kroner for den enkelte lønnstaker og arbeidsgiver ikke krever fradrag for kostnadene. Bestemmelsen gjelder bare når gaven består av annet enn pengebeløp.

(6) Skattefritak etter denne paragraf gjelder bare for gaver som gis etter en generell ordning i bedriften.

§ 5-15-2.Gaver utenfor ansettelsesforhold

Erkjentlighetsgave for enkeltstående arbeidsprestasjon regnes ikke som skattepliktig inntekt når verdien av gaven ikke overstiger 500 kroner. Skattefritaket gjelder bare når gaven består av annet enn pengebeløp. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-11-19-1158/KAPITTEL_5-1-5-1#§5-15-1